gelezen
Beleid beleggingsstrategieën

Hogere rentes van invloed op alle strategieën

Henry van Heijster, Nathan Levy en Friso Rengers
investmentmanagers
Het beleid voor de beleggingsstrategieën van ING komt in grote lijnen overeen met elkaar, zoals de onderweging van staatsobligaties binnen obligaties en de neutrale positie van zakelijke waarden tegenover vastrentende waarden (per begin juni). Maar de strategieën hebben wel verschillende accenten en typerende kenmerken.

Strategie Actueel: brede spreiding met accent op technologie
Bij onze beleggingsstrategie Actueel ligt de focus binnen de aandelenbeleggingen op wereldwijde bedrijfssectoren. Technologische ontwikkeling is een thema dat in meerdere sectoren een grote rol speelt, tot en met de financiële sector en de gezondheidszorg. Daarnaast zetten we via deze beleggingsstrategie in op de aantrekkende groei van de opkomende markten, zowel binnen aandelen als obligaties. Ook staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoed vormen vaste onderdelen van de breed gespreide beleggingsstrategie. We hanteren per begin juni wel een onderweging van staatsobligaties gezien onze verwachting van iets verder stijgende obligatierentes.

Strategie Duurzaam: meer dan alleen klimaatverandering
Met onze beleggingsstrategie Duurzaam geven we inhoud aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Bepaalde activiteiten en gedragingen worden uitgesloten als beleggingsmogelijkheid, zoals het produceren van tabak en het gebruikmaken van kinderarbeid. Ook beleggen we gericht, aan de hand van actuele duurzame thema’s zoals klimaatverandering. Bedrijven die bijdragen aan oplossingen, met bijvoorbeeld de productie van wind- en zonne-energie of het vergroten van energie-efficiency, zijn sterk vertegenwoordigd, zowel binnen aandelen als obligaties. Naast klimaatverandering spelen we met de strategie Duurzaam ook in op andere thema’s. Denk hierbij aan goed ondernemingsbestuur (corporate governance), de arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen en milieuvervuiling.

Strategie Comfort: voorkeur voor opkomende markten
Kenmerkend voor onze beleggingsstrategie Comfort* is de brede spreiding over beleggingscategorieën en regio’s. Zowel bij aandelen als bij obligaties hebben we momenteel een voorkeur voor aandelen en obligaties uit de regio opkomende markten. Verder hanteren we binnen de categorie obligaties ook een ‘overweging’ (ten opzichte van de neutrale weging) voor hoogrentende bedrijfsobligaties. Staatsobligaties zijn minder sterk vertegenwoordigd in de strategie en hebben overwegend een korte resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente beperkt. Stijgende rente betekent namelijk: dalende obligatiekoersen.

Strategie Dynamiek: brede spreiding over beleggingsthema’s
Ook onze beleggingsstrategie Dynamiek* kent een brede spreiding over diverse beleggingscategorieën, regio’s, bedrijfssectoren en beleggingsthema’s. Zowel bij aandelen als bij obligaties hebben we momenteel een voorkeur voor aandelen en obligaties uit de regio opkomende markten. Het belangrijkste thema is technologie, niet alleen in de sector informatietechnologie, maar bijvoorbeeld ook bij financiële waarden. Verder hanteren we binnen de categorie obligaties ook een ‘overweging’ (ten opzichte van de neutrale weging) voor hoogrentende bedrijfsobligaties. Staatsobligaties zijn minder sterk vertegenwoordigd in de strategie en hebben overwegend een korte resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente beperkt. Stijgende rente betekent namelijk: dalende obligatiekoersen.

Strategie Inkomen: accent op Europa
In onze beleggingsstrategie Inkomen ligt de focus op rente-inkomsten en dividendrendement. We beleggen vooral in defensieve aandelen. Bij de geografische spreiding ligt het accent op Europa. Daardoor is het valutarisico ten opzichte van de euro van deze beleggingsstrategie iets lager dan dat van onze andere strategieën. Staatsobligaties zijn op dit moment ‘onderwogen’ ten gunste van hoger renderende obligaties die we in beperkte mate inzetten om meer renteopbrengsten te genereren. Bovendien kent het obligatiegedeelte een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente kleiner. Gezien onze verwachting van wisselvalliger koersen hebben we aandelen op dit moment neutraal gewogen in onze tactische assetallocatie (vermogensverdeling).

Strategie Index: indexbeleggen met wereldspreiding en tactisch beleid
De beleggingsstrategie Index bestaat geheel uit indextrackers. Het beleid is om te beleggen in kostenefficiënte ETF’s (‘exchange traded funds’: trackers met doorlopende beursnotering) en indexfondsen van goede kwaliteit. De strategie Index volgt de tactische assetallocatie die we ook toepassen op onze andere beleggingsstrategieën. Staatsobligaties zijn ‘onderwogen’ ten gunste van hoger renderende obligaties, die we in beperkte mate inzetten om meer rendement te genereren. Bovendien kent het obligatie gedeelte een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de obligatierente kleiner. Gezien onze verwachting van wisselvalliger koersen hebben we aandelen op dit moment neutraal gewogen in onze tactische assetallocatie (vermogensverdeling).

*) Alleen beschikbaar voor klanten van ING Private Banking