George Washington op dollarbiljet

George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten (1789 – 1797) en een van de ‘Founding Fathers’ daarvan, kijkt ons aan vanaf een dollarbiljet.

gelezen
Analyse vermogenscategorieën

Tempo koersstijgingen zal afnemen

Simon Wiersma
investmentmanager
In de tweede jaarhelft verwachten we wisselvalliger beurzen en minder koersstijgingen. We hebben de risico’s in onze beleggingsstrategieën dan ook wat teruggeschroefd.

Tot nu toe zijn onze positieve rendementsverwachtingen van eind 2016 redelijk goed uitgekomen. Veel aandelenindices staan op recordniveaus of in de buurt daarvan. Onze jaardoelen voor de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën zijn al grotendeels behaald. We verwachten niet dat de koersstijgingen in de tweede helft van dit jaar in hetzelfde tempo doorgaan. Ook houden we rekening met iets meer beweeglijkheid op de beurzen dan in de eerste helft van 2017. Daarom hebben we eerder dit jaar de weging van aandelen verlaagd van overwogen naar neutraal.

Geldkraan centrale banken nog niet dicht
Het optimisme van beleggers in de laatste maanden van 2016 kreeg in de eerste maanden van dit jaar een vervolg. De politieke spanningen, onder andere rond de Nederlandse en Franse verkiezingen bleken minder zwaar te wegen dan de positieve economische ontwikkelingen in het grootste deel van de wereld. Bovendien lijken de centrale banken weinig haast te maken met het ‘dichtdraaien van de geldkraan’ (beëindigen van de stimuleringsoperaties). Ook zijn de obligatierentes niet overal gestegen, waar veel analisten wel van uitgingen.

Wereld-aandelenindex al flink opgelopen
Beter dan verwachte economische groeicijfers en bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2017 hebben geleid tot hogere aandelenkoersen. Dit, ondanks het tot nu toe uitblijven van effectief beleid van de regering-Trump. In lokale valuta’s gemeten was de MSCI-wereldindex (inclusief opkomende markten) eind mei al ruim 9% gestegen. Dat is al meer dan de 5% die we voor het hele jaar verwachtten. In euro’s gemeten is de koersstijging van aandelen echter een stuk minder spectaculair. Dan blijft er namelijk een winst over van iets meer dan 4%. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de verzwakking van de dollar. Deze munt is namelijk ruim 5% verzwakt tegenover een mandje met valuta’s van de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten.

Hogere rentes in de VS te verwachten
Een van de oorzaken van de zwakkere dollar is dat de hoop op snelle belastinghervormingen en stimuleringsmaatregelen door president Trump tot nu toe vals blijkt te zijn. Bovendien viel de economische groei in de Verenigde Staten (VS) in het eerste kwartaal tegen en zijn veel grondstoffenprijzen gedaald. En omdat de inflatieverwachtingen zijn afgenomen, staat de Amerikaanse obligatierente nu lager dan eind vorig jaar. Zo bedraagt de 10-jaarsrente in de VS eind mei 2,20%. Toch verwachten we dat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, de beleidsrente verder zal verhogen nu de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt. De vraag naar arbeid kan immers via loonstijgingen de inflatie aanwakkeren, waartegen de Fed met een hogere kan optreden. In reactie zal de rente op langlopende (10-jarige) staatsobligaties richting de 3% kunnen oplopen.

Koersverlies op staatsobligaties uit de eurozone
Beleggers in obligaties uit de eurozone kregen, zoals we al verwachtten, te maken met oplopende rentes op staatsobligaties – en dus met lagere obligatiekoersen. De staatsobligatie-index voor de eurozone (Citigroup Euro Government Bond Index) staat tot nu toe in 2017 op een verlies van 0,4%. De economie van de eurozone presteert boven verwachting en de politieke risico’s zijn afgenomen. De druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om een iets minder stimulerend te voeren, zal naar verwachting toenemen. We denken dan ook dat rentes op staatsobligaties tegen het einde van dit jaar verder zullen oplopen en dat de steiler zal worden. We hanteren daarom, net als een half jaar geleden, in onze beleggingsstrategieën een onderweging van staatsobligaties tegenover andere obligatiesoorten. We hebben een voorkeur voor obligaties met een korte gemiddelde resterende looptijd. Hiermee verlagen we de rentegevoeligheid binnen het vastrentende deel van de beleggingsstrategieën. Koersverlies op staatsobligaties kunnen we hier waarschijnlijk niet helemaal mee voorkomen, maar wel flink beperken.

Obligaties en aandelen uit opkomende markten in de lift
Met een wat grotere positie dan normaal in de meer risicovolle obligatiecategorieën (zoals obligaties uit opkomende markten en hoogrentende obligaties) kunnen we naar verwachting toch een positief rendement realiseren op de vastrentende beleggingen. De afgenomen angst onder beleggers voor protectionistisch beleid in de VS, voor scherp oplopende kapitaalmarktrentes en voor een sterkere dollar vertaalt zich dit jaar tot nu in prima rendementen voor aandelen en obligaties uit opkomende markten. Aandelen uit opkomende markten hebben het duidelijk beter gedaan dan aandelen uit ontwikkelde markten. We houden daarom vooralsnog vast aan de ‘overweging’ van deze aandelenregio in onze vermogensverdeling, die we sinds oktober 2016 voeren. Goede winstgroeivooruitzichten en een aantrekkelijke waardering blijven positieve factoren. Daarnaast presteren deze aandelen over het algemeen goed als de economie in de wereld aantrekt, zoals nu. De weging van obligaties uit opkomende markten (Emerging Markets Debt, EMD) hebben we in april verhoogd van neutraal naar overwogen. Tegelijkertijd hebben we de flinke overweging van hoogrentende bedrijfsobligaties (High Yield, HY) verlaagd naar een iets bescheidener overweging. Onze rendementsverwachting voor EMD over heel 2017 verhogen we van 5% naar 6%.

Analisten verwachten gemiddeld meer winstgroei dan wij
Amerikaanse aandelen vinden we daarentegen relatief duur ten opzichte van de door analisten verwachte winstgroei. Voor Amerikaanse aandelen hanteren we een onderweging. De sterke, en over het algemeen beter dan verwachte, eerstekwartaalcijfers hebben niet alleen geleid tot hogere aandelenkoersen maar ook hogere winstverwachtingen voor 2017. Analisten verwachten nu een gemiddelde winstgroei van 14,5% voor wereldwijd gespreide aandelen. Dat vinden we iets te optimistisch, maar we verhogen wel onze winstgroeiverwachting van 7% naar 9%. In lijn hiermee verhogen we het verwachte rendement op aandelen van 5% naar 6%. Omdat de aandelenkoersen in de eerste maanden van 2017 al sterk zijn gestegen, zien we weinig ruimte voor verdere koersstijgingen vanuit de huidige niveaus. Binnen de categorie aandelen hebben we een voorkeur voor bedrijven die kunnen profiteren van een verder aantrekkende groei: zogenoemde aandelen. Voorbeelden zijn aandelen uit de sectoren informatietechnologie en financiële waarden. Met accenten op dergelijke types aandelen proberen we wat meer rendement te maken dan het marktgemiddelde.


Verwachte en tot nu behaalde rendementen 2017


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er is geen rekening gehouden met de servicefee. Deze moet in mindering worden gebracht op het rendement.

Bron: ING Investment Office, 1 juni 2017


Tactische assetallocatie per 10 mei 2017


Bron: ING Investment Office. Dit is onze tactische assetallocatie per 10 mei 2017. Onze actuele allocatie vindt u in ons Maandbericht Beleggen.